ఉమ్రహ్ యొక్క మూలస్థంభాలు, తప్పని సరి ఆచరణలు మరియు సున్నతు ఆచరణలు

వివరణ

ఈ భాగంలో ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఉమ్రహ్ యొక్క మూల స్థంభాలు, తప్పనిసరి ఆచరణలు మరియు సున్నతు ఆచరణలు వివరించబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్