ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర కోర్సు - 5

వివరణ

ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర కోర్సు - 5 : ఈ ఐదు భాగాలలో ఇస్లామీయ ధర్మశాస్త్ర చరిత్ర గురించి మరియు ఇస్లామీయ చరిత్ర కాలక్రమంలో ఏర్పడిన వివిధ మజ్హబుల గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హాజ్ చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్