తజ్కియా - 05

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

తజ్కియా - 05 : ఈ ఎనిమిది ఉపన్యాసాలలో ఇస్లాం ధర్మంలో తజ్కియా భావన గురించి, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ద్వారా మనం పరిశుద్ధపరచుకోలిగే విధానం గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చక్కగా వివరించారు.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్