07 తౌహీద్ వివరణ మరియు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ సాక్ష్యప్రకటన యొక్క వివరణ - కితాబుత్తౌహీద్ నుండి

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

07 తౌహీద్ వివరణ మరియు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ సాక్ష్యప్రకటన యొక్క వివరణ - కితాబుత్తౌహీద్ నుండి : ఈ వీడియోలలో షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాబ్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ ఆధారంగా షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ తౌహహీద్ గురించిన అనేక విషయాలు వివరించారు. ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతమైన తౌహీద్ మరియు తౌహీద్ ను విశ్వసించుట కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే వాస్తవాన్ని ఆయన తగిన సాక్ష్యాధారాలతో చక్కగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్