నిస్వార్థ సేవ మరియు ఇతరులకు సహాయపడటం

వివరణ

నిస్వార్థసేవ యొక్క అర్థం, దాని పద్దతి, దాని గుణాలు మరియు ఇస్లాం ధర్మం నొక్కి వక్కాణిస్తున్న దాని ప్రాధాన్యత గురించి ఈ సంక్షిప్త వీడియోలో చర్చించబడింది. ముందు తరం ముస్లిం సమాజం యొక్క అసలు నిస్వార్థ సేవ రాబోయే తరాల కోసం సాటి లేని ఉపమానం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్