చీకటి నుండి వెలుగులోనికి

వివరణ

ఈ భాగంలో చాలా ముఖ్యమైన "నేను ఎలా చీకటి నుండి వెలుగులోని వస్తూ ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించాను" అనే అంశంపై డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ వివరించారు. ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో ఆయన ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎలా స్వీకరించారనే ఆసక్తికరమైన గాథ వినండి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్