మన జీవిత ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవడం

వివరణ

ఈ భాగంలో "మన జీవిత ఉద్దేశ్యాన్ని తెలుసుకోవడం" అనే చాలా ముఖ్యమైన అంశాన్ని వివరిస్తూ, ఏకైక ప్రభువుని ఆరాధించడం, ఇస్లాం ధర్మాన్ని మన ఆదర్శ ధర్మంగా అనుసరించడం, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులను అనుసరించడంలోని ప్రాముఖ్యతను గురించి వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్