యాంటీ క్రైష్టు (దజ్జాల్) అసలు కథ

వివరణ

ఈ భాగంలో ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో యాంటీ క్రైష్టు అంటే దజ్జాల్ అసలు స్టోరీ అనే ముఖ్యాంశాన్ని డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ వివరంగా చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్