నాస్తికులను సత్యధర్మం వైపు ఎలా పిలవాలి

వివరణ

నాస్తికులను సత్యధర్మం వైపు ఎలా ఆహ్వానించాలనే విషయానికి సంబంధించిన కొన్ని కిటుకులు - ఏ యే ముఖ్య విషయాలపై మీరు దృష్టి కేంద్రీకరించాలి ? ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మాత్రమే పేర్కొనబడినాయి - కానీ అవి లోతైన అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ధర్మప్రచారంలో వేర్వేరు మనస్తత్వాల మనుషులు ఎదురవుతారనే సత్యాన్ని తప్పక గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అయినా మనం తప్పకుండా ధర్మప్రచారం చేయటంలో చాలా ఆసక్తి చూపాలి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్