40 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైనా అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలను మరియు దివ్య లక్షణాలను తిరస్కరించుట

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

40 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైనా అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలను మరియు దివ్య లక్షణాలను తిరస్కరించుట : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్