45 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైతే కాలాన్ని ద్వేషిస్తారో, వారు అల్లాహ్ ను ద్వేషించినట్లే

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

45 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైతే కాలాన్ని దూషిస్తారో, వారు అల్లాహ్ ను ద్వేషించినట్లే : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్