47 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ దివ్యనామాలను గౌరవించుట మరియు అలాంటి గౌరవంతో ఎవరి పేరునైనా మార్చుట

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

47 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - అల్లాహ్ దివ్యనామాలను గౌరవించుట మరియు అలాంటి గౌరవంతో ఎవరి పేరునైనా మార్చుట : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్