53 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఓ అల్లాహ్! ఒకవేళ నీవు తలిస్తే నన్ను క్షమించు అని వేడుకొనుట

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

53 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఓ అల్లాహ్! ఒకవేళ నీవు తలిస్తే నన్ను క్షమించు అని వేడుకొనుట : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్