54 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైనా (నా బానిసైన) ఓ మగవాడా లేక ఓ ఆడదా అని పిలవకూడదు

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

54 ఏకదైవత్వ వివరణ పుస్తకం - ఎవరైనా (నా బానిసైన) ఓ మగవాడా లేక ఓ ఆడదా అని పిలవకూడదు : షేఖ్ ముహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ వహాద్ రచించిన కితాబుత్తౌహీద్ అనే పుస్తకంలో నుండి ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతం, తౌహీద్ ను విశ్వసించడం కోసమే అల్లాహ్ మానవులను మరియు జిన్నాతులను సృష్టించాడనే అనేక ముఖ్య విషయాలను ఈ వీడియోలో షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్ జైదాన్ చాలా చక్కగా వివరించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్