మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా - 1

వివరణ

మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా అనే ముఖ్యాంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ మరియు రష్మిభాయి జువేరీలకు మధ్య జరిగిన ఒక బహిరంగ చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్