మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా - 2

వివరణ

మానవుడి కొరకు మాంసాహారం అనుమతించబడిందా లేక నిషేధించబడిందా అనే ముఖ్యాంశంపై డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ మరియు రష్మీభాయి జువేరీలకు మధ్య జరిగిన ఒక బహిరంగ చర్చ.

ఫీడ్ బ్యాక్