ఖుర్ఆన్ సృష్టికర్త యొక్క దివ్యవాణి యేనా - 1

వివరణ

ఈ బహిరంగ ఉపన్యాసంలో ఖుర్ఆన్ కు వ్యతిరేకంగా కొందరు ముస్లిమేతరుల ఆరోపణలన్నింటినీ ఖండించారు. ఖుర్ఆన్ వచనాలను ప్రస్తావిస్తూ, అది తప్పకుండా సర్వలోక సృష్టికర్త యొక్క దివ్యవాణియే అనే సత్యాన్ని నిరూపించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్