కుటుంబ విషయాలు మరియు పిల్లల పెంపకం

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ వీడియోలో పిల్లల పెంపకానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యాంశాలు మరియు అందులో ఎదుర్కొనే కొన్ని ఇబ్బందుల పరిష్కారాన్ని డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ స్పష్టంగా వివరించారు. తల్లిదండ్రులకు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు కూడా చేసారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్