రమదాన్ పవిత్ర మాసం యొక్క ఆత్మ

వివరణ

ఈ ఖుత్బా ప్రసంగంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ రమదాన్ పవిత్ర మాసానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు చర్చించారు. ఈ పవిత్ర మాసంలో ప్రోత్సహించబడిన ఆచరణలు, ఉపవాస వ్రతాన్ని భగ్నం చేసే లేదా హాని కలిగించే విషయాల నుండి దూరంగా ఉండటం ...

ఫీడ్ బ్యాక్