ఇస్లామీయ ధర్మశాసనం మరియు దాని న్యాయావలోకనం

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ షరిఅహ్ అనబడే ఇస్లామీయ ధర్మ శాసనం మరియు దాని యొక్క న్యాయావలోకనము, ధార్మికత, పునరుద్ధరణ, ప్రజాస్వామ్యం మొదలైన విషయాల గురించి చర్చించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్