ఇస్లాం ధర్మంలో వివాహబంధం

వివరణ

ఈ ఉపన్యాసంలో డాక్టర్ బిలాల్ ఫిలిఫ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువగా ఆలోచించే అతి ముఖ్యమైన అంశంపై ప్రసంగించారు. దీనిలోని ప్రతి విషయం గురించి మనమందరమూ సరైన జ్ఞానం కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి. వివాహబంధంలోని శుభాలు మరియు ప్రయోజనాలు, దానిని ఆలస్యం చేయడం వలన కలిగే అనర్థాల గురించి ఆయన వివరించారు. చివరిగా ఆయన సమాజంపై చెడు ప్రభావం చూపుతున్న బాయ్ ఫ్రెండ్ మరియు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తప్పుడు సంబంధాల్ని గురించి చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్