Kinh Thánh nói gì về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - ?

Giới thiệu chung

Đây là sự rút gọn lại từ quyển sách: Kinh Tân Ước nói gì về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - ? của Sheikh Ahmad Deedat - cầu xin Allah thương xót ông - xoay quanh chủ đề sự báo trước về sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

Thông tin phản hồi