Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân

Giới thiệu chung

Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân: trong bài viết tác giả chứng minh rằng không có một ân phước nào dành cho tháng Rojab: không bằng sự nhịn chay cũng không dâng lễ Solah ban đêm... nếu là Hadith chính xác thì được phép làm bằng chứng và tất cả được truyền lại từ giới học giả Ulama, trong bài viết bát bỏ Hadith dạy cách Solah Al-Ro-gho-ib, đưa ra nhận xét của giới học giả Ulama về sự kiện Isro và Méroj không có xảy ra trong tháng Rojab, kế tiếp phân trần việc chọn tháng Rojab làm một số sự tôn thờ, tất cả đều là Bid-a’h là những cái tân không được Allah Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao cho phép.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi