Giáo Lý Islam Về Ngày Tết Fitr

Giới thiệu chung

Giáo Lý Islam Về Ngày Tết Fitr: đây bài viết ngắn gọn về giáo lý Islam liên quan đến ngày tết Fitr hồng phúc và Zakat Fitr, cả hai được rút ra từ Sunnah của Nabi - صلى الله عليه وسلم - dưới lối viết văn dễ hiểu rõ ràng.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi