Ân Phước Nhịn Chay Sáu Ngày Shawwaal

Giới thiệu chung

Ân Phước Nhịn Chay Sáu Ngày Shawwaal: Bài viết trình bày một số ân phước ngày nhịn chay tháng Shawwaal (tháng 10 lịch Islam) và một số câu giải đáp liên quan đến sự nhịn chay này.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi