Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?

Giới thiệu chung

Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?: bài viết như hồi chuông cảnh tỉnh mọi người Muslim còn đang ngủ quên không hành lễ Solah bắt buộc hoặc lơ là và khuyến khích họ hành lễ đúng giờ giấc qui định.

Download
Thông tin phản hồi