Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được miêu tả trong thơ văn của người ngoại đạo

Thông tin phản hồi