Nền tảng thứ năm của Islam: Hành hương Hajj

Giới thiệu chung

Bài viết bằng tiếng Tây Ban Nha nói về nền tảng thứ năm của Islam, chính là hành hương Hajj.

Download
Thông tin phản hồi