Giới thiệu chung

Tập hợp các bài viết bằng tiếng Bồ Đào Nha nói về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được nhắc trong Kinh Tân Ước xác minh sự thật về sứ mạng của Người.

Thông tin phản hồi