Tại Sao Tín Đồ Muslim Nhịn Chay ?

Chủ bút : Muhammad Hassaan

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Bài viết được chuyển ngữ từ bài thuyết giảng thứ sáu của Sheikh Muhammad Hassaan, trong bài viết đưa ra nhiều kết quả vĩ đại qua nhịn chay Ramadan như đạt được lòng kính sợ Allah, được xóa tội lỗi, đạt được cấp bậc Ehsaan, được vào thiên đàng, được thoát khỏi hỏa ngục . . . khiến người Muslim an tâm mà nhịn chay bằng niềm tin và hy vọng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này