• Họ nói gì về Muhammad Phi-lip-pin (Ngalug)

    PDF

    Họ nói gì về Muhammad: Là bài viết khẳng định Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - chính là vị Nabi cuối cùng.

Thông tin phản hồi