• Tây Ban Nha

    Kiểm thảo : Muhammad Ysa Ghorisiyah

    Thông tin xoay quanh về sự báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

  • Tây Ban Nha

    Chủ bút : Ahmad Didaat Kiểm thảo : Muhammad Ysa Ghorisiyah

    Đây là bài viết rút gọn từ quyển sách: "Muhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước" của Sheikh Ahmad Deedat - cầu xin Allah thương xót ông - với chủ đề sự báo trước về sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong các Kinh Thánh trước Cựu Ước và Tân Ước.

Thông tin phản hồi