Nabi Muhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Tác giả : Khaalid Abu Saaleh

Thông dịch: Abu Hamzah Al-Jarmany

Kiểm thảo: Jeel Kurfeel

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Allah phán trong Quran: (Và hãy nhớ khi Ysa (Giê-su) con trai của Mar-yam nói: Hỡi con cháu Israel, quả thật, Ta đây là Thiên Sứ của Allah được cử phái đến với các ngươi nhằm xác định lại những gì mà Tawraah (Kinh Cưu Ước) đã đề cập và để báo trước cho các ngươi về vị Thiên Sứ tiền nhiệm sau Ta mang tên Ahmad) Al-Saf: 6. Và Nabi Muhammad - cầu xin Alalh ban bình an và phúc lành cho Người - là vị Nabi duy nhất được cử phái sau Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho Người -, người Thiên Chúa không hề biết có vị Nabi nào đến sau Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho Người - ngoài Muhammad cả. Đến đây khẳng định rằng cả hai Nabi Musa (Môise) Ysa (Giê-su) cũng như trong Quran đều khẳng định sứ mạng của Nabi Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - là sự thật. Đây chính là chỉ đạo dành cho toàn thể người Thiên Chúa và Do Thái.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi