70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay

Tác giả : Muhammad Saaleh Al-Munjid

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay: Chắc chắn rằng Allah đã ban rất nhiều cơ hội quí báu cho các bề tôi của Ngài nhằm nhân phần thưởng của họ lên bội phần, xóa đi mọi điều xấu xa tội lỗi mà họ đã phạm đồng thời nâng địa vị của họ lên nhiều cấp. Trong những cơ hội vàng đó có tháng Romadon vĩ đại tức tháng 9 theo niên lịch Islam, đây là tháng Allah bắt buộc tất cả người Muslim phải thi hành sự nhịn chay và hứa hẹn với họ biết bao là điều tốt lành đồng thời hướng dẫn họ cách tạ ơn Ngài với bổn phận cao quí này. Với tầm quan trọng vĩ đại của tháng Romadon hồng ân này bắt buộc mỗi người Muslim phải học hỏi các giáo lý liên quan đến tháng nhịn chay này. Đây là bài viết tóm gọn một số giáo lý và văn hóa nhịn chay cùng một số điều Sunnah khuyến khích quan trọng trong tháng Romadon hồng phúc này.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: