Muhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Tác giả :

Giới thiệu chung

MuhammadMuhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước: Là luận án về các lời báo trước từ Kinh Tân Ước, bằng chứng xác thực từ các học giả đáng tin, Nabi giống như Musa (Môise) - cầu xin bình an cho Người - và một số dấu hiệu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

Download
Thông tin phản hồi