Nabi Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - là vị Thiên Sứ cuối cùng trong Kinh Tân Ước

Thông tin phản hồi