Các tác phẩm khoa học

Ba nguồn gốc và các bằng chứng

Đây là trang web lớn nhất tổng hợp các bài viết liên quan đến sách "ba nguồn gốc và các bằng chứng" do Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab soạn thảo, trong nó hội tụ rất nhiều lời phân tích liên quan đến ba nguồn gốc này. Quyển sách rút gọn nhiệm vụ của một tín đồ Muslim cần phải biết đó là biết về Thượng Đế mình; thể loại thờ phượng mà Allah ra lệnh; biết về tôn giáo; cấp bậc tôn giáo; các nền tảng của mỗi cấp bậc; biết về Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - qua cuộc đời của Người; ý nghĩa sứ mạng của Người; niềm tin vào phục sinh; phủ nhận Taaghoot và niềm tin vào Allah.

Số lượng các mục: 1

  • PDF

    Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng là bài viết ngắn gọn và rất quan trọng được Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm những nguyên bản mà bắt buộc mỗi người phải hiểu biết nó như hiểu biết về Thượng Đế Allah, thể loại thờ phụng mà Allah đã ra lệnh, hiểu biết về tôn giáo, cấp bậc thờ phụng và những tảng cơ bản của từng cấp bậc, hiểu biết về Nabi cùng đôi lời về cuộc đời Người, đức tin về ngày phục sinh và hai nền tảng của đức tin đó là phủ nhận Toghut và tin tưởng nơi Allah. - Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah : Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần. - Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận

Thông tin phản hồi