Các tác phẩm khoa học

  • PDF

    Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Lễ Nghĩa Trong Cầu Nguyện: Cầu nguyện là một hình thức thờ phượng rất được Allah yêu thích, để lời cầu nguyện của mình được Allah chấp nhận tín đồ Muslim cần phải áp dụng cho lễ nghĩa trong bài viết, có thế mai ra lời cầu xin mau được Allah đáp lại.

Thông tin phản hồi