Các tác phẩm khoa học

Niềm tin vào Rasul Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Số lượng các mục: 3

 • Việt Nam

  PDF

  Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Bức Thông Điệp Cho Những Ai Không Tin Tưởng Thiên Sứ Muhammad: với mục chủ đề: Muhammad là ai? Lời nói khoa học và logic đến những ai không tin Muhammmad là Thiên sứ của Allah; Nếu Thiên sứ của Allah có lừa dối tất cả nhân loại thì Người cũng không lừa bản thân trong cuộc sống của chính mình, Các bằng chứng trí tuệ về sứ mạng Nabi của Muhammad, Điều gì kêu gọi Nabi ghét phụ nữ người Israel? Phúc âm của Barnabas: một nhân chứng và một nạn nhân. Phép màu khoa học về bào thai. Hercules và Islam.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Azeez bin Marzuq Al-Torify Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Quyển sách là câu trả lời cho các câu hỏi như con người trong ngày phán xét, quyền lợi của Allah đối với con người, điều đã được thiên khải cho Nuh và các vị Nabi sau Người, cho đến sứ mạng cuối cùng của Nabi thân tín - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

 • Urdu (Jordan)

  PDF

  Tác giả : Sulaiman Al-Nadway

  Luận án về Muhammad: Gồm tám bài thuyết giảng về tiểu sử Muhammad và luận án về Islam được thuyết trình tại các trường đại học của Ấn Độ, kèm theo các bài học quí rút từ bày thuyết trình: - Thuyết giảng thứ nhất: Về tiểu sử của các Nabi - họ là tấm gương cao quí cho con người - - Thuyết giảng thứ hai: Về tiểu sử Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho toàn thể loài người. - Thuyết giảng thứ ba: Về tiểu xử về khía cạnh lịch sử. - Thuyết giảng thứ tư: Về tiểu sử về khía cạnh con người hoàn mỹ trong sắp xếp và quản lý cuộc sống giữa đạo và đời. - Thuyết giảng thứ năm: Tiểu sử về khía cạnh tổng quát (Hãy công bố: Nếu các ngươi thương yêu Allah thì hãy noi theo Ta thì các ngươi sẽ được Allah thương yêu các nguoi). - Thuyết giảng thứ sáu: Tiểu sử theo mặt khoa học (Quả thật, trong vị Rasul của Allah là tấm gương cao quí cho các ngươi học hỏi). - Thuyết giảng thứ bảy: Luận án Rusul Islam được gởi đến với toàn cầu. - Thuyết giảng thứ tám: Tiểu sử về mặt khoa học.

Thông tin phản hồi