Một Số Câu Hỏi Liên Quan Đến Con Heo, Con Vật Dơ Bẩn Trong Islam

Giới thiệu chung

Giải đáp một số thắc mắc liên quan về con heo một con vật ô uế trong Islam về lĩnh vực ăn uống và kinh doanh các mặt hàng liên quan về heo do Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid & Shaikh Sa’d bin Abdullah Al-Hameed trả lời.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi