Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ

Giới thiệu chung

Nhịn Chay Trong Ngày Nghi Ngờ: trả lời giáo lý về sự nhịn chay vào ngày nghi ngờ này, bởi không biết được đây là ngày cuối cùng của tháng Sha’baan (tức tháng 8 theo lịch Islam) hay là ngày đầu của tháng Romadon (tức tháng 9 theo lịch Islam)?

Download
Thông tin phản hồi