Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha’baan

Giới thiệu chung

Hỏi: Có được phép nhịn chay từ sau nữa tháng Sha’baan (tháng 8 lịch Islam) ? Vì tôi đã nghe được rằng Nabi cấm nhịn chay từ sau tháng Sha’baan trở đi.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi