Giới thiệu chung

Tầm Quan Trọng Của Tôn Giáo Đối Với Loài Người: Đây là một câu hỏi được Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid giải đáp và nội dung câu hỏi là: “Tại sao con người cần phải có tôn giáo, chẳng phải pháp luật và hiến pháp của nhà nước là đủ rồi hay sao ?”

Tafseer Qur’an Ba Phần Cuổi Những Giáo Luật Quan Trọng Cho Người Muslim
Thông tin phản hồi