Nhịn Chay Tháng Rajab

Giới thiệu chung

Nhịn Chay Tháng Rajab: Trích phần trả lời hỏi đáp của Sheikh Muhammad Salih Al-Munjid về “Có bằng chứng rõ ràng nào nói về ân phước của việc nhịn chay Tháng Rajab không?”.

Download
Thông tin phản hồi