• Nepal

    MP3

    Nói về cuộc đời của vị Nabi Muhammad mù chữ bằng tiếng Nhật, kèm theo lời nhận định của các học giả ngoại đạo về Người, và lời khẳng định của họ rằng Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - chính là vị Nabi nhân từ được cử phái đến toàn cầu, chỉ đạo của Người là chỉ đạo tốt nhất, đây chính là tác phẩm của người ngoại đạo.

Thông tin phản hồi