5- Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – trong Kinh Tân Ước

Thông tin phản hồi