5- Muhammad – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – trong Kinh Tân Ước

Người thuyết trình : Bayeer Fawjal

Kiểm thảo: Faruq Abu Anas

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng phân về tính tình và diện mạo của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được nhắc trong Kinh Tân Ước.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi