Sự chứng nhận của các nhà biện luận về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Giới thiệu chung

Chương trình toàn cầu giới thiệu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -. Video gồm sự chứng nhận của các nhà hùng biện như: Michael Hart, George Bernard Shaw, Mahatma Gandhi, Gustave Le Bon, Leo Tolstoy, Wolfgang Goethe

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi