Lời nhận xét của các học giả ngoại đạo về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Lời nhận xét của các học giả ngoại đạo về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Thông dịch:

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Video bằng tiếng Nassehalah gồm những lời khen ngợi của các học giả, các nhà hùng biện ngoại đạo khen về con người Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Thông tin phản hồi