1- Mục đích sống của bạn là gì ?

1- Mục đích sống của bạn là gì ?

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Video bằng tiếng Amharic xoay quanh việc xác định mục đích cuộc sống. Cuộc sống mà bạn cố tìm kiếm để trở thành người hạnh phúc.

Thông tin phản hồi