1- Mục đích sống của bạn là gì ?

1- Mục đích sống của bạn là gì ?

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Video bằng tiếng Amharic xoay quanh việc xác định mục đích cuộc sống. Cuộc sống mà bạn cố tìm kiếm để trở thành người hạnh phúc.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi